top of page

PRIVACYVERKLARING

Onderstaande privacyverklaring geldt voor alle projecten en activiteiten van Soul Happenings, en al de websites in haar beheer.

Concreet gaat het over deze website:

www.soulhappenings.be
Soul Happenings hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Soul Happenings houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

DIT BRENGT IN IEDER GEVAL MET ZICH MEE:

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Bij het registreren voor een van onze activiteiten geef je ons volgende gegevens:  

Je persoonsgegevens, waaronder je adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

 

HET GEBRUIK VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Zoals hieronder wordt uitgelegd, gebruiken we je persoonsgegevens op verschillende manieren.

Om de door jou gewenste diensten en producten te leveren:

We moeten je persoonsgegevens verwerken om je account of boeking te kunnen beheren, om de gewenste producten en diensten te kunnen leveren en om je te kunnen helpen met eventuele bestellingen.

Om met je te communiceren

Je persoonsgegevens worden door Soul Happenings verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Soul Happenings
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Public relations en direct marketing: het bekendmaken van activiteiten en opinies van onze organisatie.
Registratie op de website(s).
Afhandelen van aankopen, beheer klanten en leveranciers.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

We verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Als Soul Happenings zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Soul Happenings - Elke Delfosse

0478/60 60 86

Soulhappenings@gmail.com

ZO MAKEN WIJ GEBRUIK VAN EEN DERDE PARTIJ VOOR:

Het verzorgen van de internet omgeving (Google Analytics, Facebook Advertenties, wordpress analytics);
Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen, CRM (Your mailinglist provider)
Het beheren van financiële gegevens, boekhoudpakket
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

BEWAARTERMIJN

Soul Happenings bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

Klanten en deelnemers projecten: 10 jaar
Nieuwsbrieven: bewaren tot maximum 5 jaar inactiviteit

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Soul Happenings van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Soul Happenings zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen, ten laatste na 20 werkdagen.

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Aangezien het voor Soul Happenings onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te doen binnen zijn gebruikersregistratie.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via soulhappenings@gmail.com


Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.

 

WIJZIGING PRIVACYSTATEMENT

Soul Happenings kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze pagina.

bottom of page